Ochrana osobních údajů

Metrostav Facility s.r.o., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 257 31 424 je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
Správce osobních údajů informuje subjekty údajů tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování (dle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé pod zkratkou GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Základní informace
Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny klienty, dodavatele a odběratele Správce, a také na kohokoli jiného, kdo Správce kontaktuje nebo mu jinou cestou předá či sdělí nějaké osobní údaje (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni lidé, kteří využívají služeb Správce, nebo pro něj poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se Správcem. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně v informačních systémech Správce. Pokud jsou osobní údaje subjektů údajů pracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

 

Zdroje osobních údajů
Správce získává osobní údaje buď i) přímo od subjektů údajů (při uzavření smluvního vztahu se subjektem údajů nebo pro účely vzniku takového smluvního vztahu, při kontaktování Správce ze strany subjektu údajů s nabídkou či poptávkou, při komunikaci Správce se subjektem údajů apod.) nebo ii) z jiných zdrojů (veřejně přístupné rejstříky, webové stránky, od třetích osob – obchodní partner Správce, zaměstnavatel subjektu údajů apod.). Správce může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které získá vlastní činností tj. zpracováním a vyhodnocením již shromážděných osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány k těmto účelům:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv rámci podnikatelské činnosti Správce
 • kontaktování subjektu údajů za účelem budoucí obchodní spolupráce
 • plnění zákonných povinností Správce
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek
 • soudní řízení a obrana právních nároků Správce
 • marketing, reklama a korporátní komunikace
 • nábor nových zaměstnanců
 • ochrana majetku, bezpečnosti a třetích osob
 • prevence a etická linka

Kategorie subjektů osobních údajů

 • zaměstnanci Správce
 • uchazeči o zaměstnání
 • klienti v rámci činnosti Správce
 • jiné fyzické osoby (obchodní partneři, zaměstnanci obchodních partnerů apod.)

Sdílení a předávání osobních údajů

Správce může shromážděné údaje sdílet:

 • se společnostmi Skupiny Metrostav
 • s obchodními partnery (např. dodavateli, konzultanty, poskytovateli software, pojišťovnami, bankami)

V žádném případě osobní údaje nejsou poskytovány, ať už úplatně, nebo bezúplatně, třetím osobám, aniž by k tomu byl zákonný důvod.

 • z právních důvodů nebo v případě sporu
 • se souhlasem subjektu údajů

Práva subjektů údajů

 • na informace, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, žádat další informace o tomto zpracování
 • na opravu nepřesných osobních údajů nebo dojde-li k jejich změně
 • na výmaz osobních údajů (v případě žádosti subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů Správce bez zbytečného odkladu po doručení žádosti tyto údaje smaže, pokud nebude dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování (neuzavřený spor či právní nárok mezi Správcem a subjektem údajů, neuplynula dosud zákonná archivační doba, osobní údaje jsou uchovávány v anonymní nebo agregované podobě)
 • na omezení zpracování jen některých osobních údajů nebo jen pro určité účely zpracování (pokud má subjekt údajů za to, že jsou jeho zpracovávané osobní údaje nepřesné, že je Správce zpracovává protiprávně, že je Správce již nepotřebuje, ale subjekt údajů by je rád využil pro obhajobu svých právních nároků nebo pokud subjekt údajů vznese námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než bude ověřena oprávněnost zájmu Správce na jejich zpracování)
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (předání osobních údajů subjektu údajů, které Správce zpracovává, v rozsahu dle pokynu subjektu údajů třetí osobě)
 • odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • podat stížnost ke k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném ze strany subjektu údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně na adrese sídla Správce nebo na e-mailové adrese: ida.nevrelova@metrostavfacility.cz.

 

Případné dotazy, žádosti či podněty týkající se ochrany a zpracování osobních údajů u Správce adresujte na e-mail: ida.nevrelova@metrostavfacility.cz.