Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:


Společnost Metrostav Facility s.r.o. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:


JUDr. Ida Nevřelová
tel. 725 177 613
e-mail: whistleblowing@metrostavfacility.cz


Mgr. Pavel Vohnout
tel. 725 177 613
e-mail: whistleblowing@metrostavfacility.cz


Korespondenční adresa příslušných osob: Metrostav Facility s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Metrostav Facility s.r.o., tedy:

 • na e-mail: whistleblowing@metrostavfacility.cz
 • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu Metrostav Facility s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“


Ústně – telefonicky

na kontaktní telefonní čísla příslušných osob:

 • 725 177 613 (JUDr. Ida Nevřelová)
 • 725 177 613 (Mgr. Pavel Vohnout)


Osobně

Po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou. A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Ministerstvu spravedlnosti

 • prostřednictvím tohoto formuláře
 • e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz
 • na telefonním čísle: +420 221 997 840
 • osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádostiPovinný subjekt, společnost Metrostav Facility s.r.o., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; Metrostav a.s. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 • osob, které vykonávají pro Metrostav Facility s.r.o. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav Facility s.r.o. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro Metrostav Facility s.r.o. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro Metrostav Facility s.r.o. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)Všechny osoby, tedy výše uvedené i ostatní mohou pro své podněty i nadále využívat Etickou linku Skupiny Metrostav dostupnou ZDE. Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav lze podat i anonymní podnět.


K ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany soukromí dostupné ZDE.